Renaissance Phuket Resort & Spa
Member Login
username
password
สมัครสมาชิก

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ
www.moohin.in.th > มาเลเซีย
 


ปีนัง ไข่มุกแห่งตะวันออก

ลักซาอัสสัม อาหารพื้นเมืองปีนัง

Nightlife Kualalumpu

Nightlife Penang

โรงแรมพาร์ครอยัลปีนัง

Petronas Twin Towers
   
แนะนำเว็บท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อียิปต์ ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี
 
มาเลเซีย (Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ส่วนที่สองคือ ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน

ประวัติศาสตร์
ประเทศมาเลเซียได้ก่อตั้งเป็นประเทศในลักษณะระบบสหรัฐ มีพื้นที่ 332,633 ตารางกิโลเมตร อยู่ในทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเมืองหลวงอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการบริหารและเศรษฐกิจไปด้วย ความน่าสนใจ คือมาเลเซียเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งในรุ่นแรกของ ASEAN เช่นเดียวกับประเทศไทยและอื่นๆ ซึ่งในระยะต่อมาได้ขยายรวมอีก 4 ประเทศอันได้แก่ เวียตนาม กัมพูชา ลาว และพม่า รวม 10 ประเทศ มาเลเซียมีสถานะทางเศรษฐกิจและประวัติพัฒนาการด้านความกินดีอยู่ดีของประชากรที่น่าศึกษา มีรายได้ประเทศจัดอยู่ในระดับกลางของโลก มีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการส่งสินค้าออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชิ้นส่วนอิเลคโทรนิกส์ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ในปี ค.ศ. 2004 ที่ร้อยละ 7.0 ซึ่งนับว่าสูงหลังจากช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ของประชากรต่อหัว (GDP per capita) ที่ 9,700 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 388,000 บาทต่อปี หรือเดือนละ 32,300 บาทต่อเดือน มาเลเซียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีมาเลย์ จีน อินเดีย และอื่นๆ ที่ต้องอยู่ร่วมกัน เคยมีความขัดแย้งรุนแรง และแม้ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาด้านความแตกต่างอยู่ แต่ไม่เป็นระดับความรุนแรงอีกต่อไป มาเลเซียมีพัฒนาการทางการเมืองที่ต่อเนื่องในแบบประชาธิปไตยยาวนาน มีพรรคและกลุ่มการเมืองครองอำนาจอย่างต่อเนื่อง และมีวิธีการแก้ปัญหาของตนเองในแบบเฉพาะ ที่เรียกว่า The Malaysian Way คือไม่เหมือนใคร โดยการใช้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเศรษฐกิจในยามวิกฤติที่เป็นต้นแบบที่ต้องศึกษาในช่วง ค.ศ. 1998-1999 ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทย มาเลเซียมีสถิติบ่งชี้หลายๆ ตัวที่แสดงถึงการก้าวไปสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งไทยควรได้เรียนรู้


การเมือง
ในปัจจุบันประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบในการปกครองคล้ายอังกฤษกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระราชาธิบดี.

ภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ

  1. มาเลเซียตะวันตก มีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอด เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม ทำให้มีที่ราบ 2 ด้าน ที่ราบด้านตะวันตกกว้างกว่า เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ เขตปลูกยางพารา และขุดแร่ดีบุก
  2. มาเลเซียตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ราบสูงอยู่ทางตอนใน มีที่ราบย่อม ๆ อยู่ตามชายฝั่งทะเล

ลักษณะภูมิอากาศ

  • ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม

เศรษฐกิจ

  1. เกษตรกรรม ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้ง 2 ด้าน
  2. การทำเหมืองแร่ แร่ที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดีบุกส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแร่เหล็ก น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ
  3. การทำป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ส่งไม้ออกเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย
  4. อุตสาหกรรม ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (NICs)

ประชากร
ประเทศมาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ในอดีตเคยเกิดสงครามกลางเมืองเนื่องจากการกีดกันทางเชื้อชาติ ประเทศมาเลเซียประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมลายูร้อยละ 50.4 เป็นชาวภูมิบุตร (Bumiputra) คือบุตรแห่งแผ่นดิน รวมไปถึงชนดั้งเดิมของประเทศอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่กลุ่มชนเผ่าในรัฐซาราวัก และรัฐซาบาห์มีอยู่ร้อยละ 11[1] ซึ่งตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียนั้น ชาวมลายูนั้นคือมุสลิม และอยู่ในกรอบวัฒนธรรมมลายู แต่ชาวภูมิบุตรที่ไม่ใช่ชาวมลายูนั้น มีจำนวนกว่าครึ่งของประชากรในรัฐซาราวัก (ได้แก่ชาวอิบัน ร้อยละ 30) และร้อยละ 60 ของประชากรรัฐซาบาห์ (ได้แก่ชาวกาดาซัน-ดูซุน ร้อยละ 18 และชาวบาเจา ร้อยละ 17) [1] นอกจากนี้ยังมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมของคาบสมุทรมลายูอีกกลุ่มหนึ่ง คือ โอรัง อัสลี

ประชากรกลุ่มใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวภูมิบุตรหรือชนดั้งเดิมเป็นพวกที่เข้ามาใหม่ โดยเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มีอยู่ร้อยละ 23.7 ซึ่งมีประจายอยู่ทั่วประเทศ มีชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย อีกร้อยละ 7.1 ของประชากร[1] ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวทมิฬ แต่ยังมีชาวอินเดียกลุ่มอื่น อย่างเกรละ, ปัญจาบ, คุชรัต และปาร์ซี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย โดยอาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ มีคนเชื้อสายชวา และมินังกะเบาในรัฐทางตอนใต้ของคาบสมุทรอย่าง รัฐยะโฮร์

ชุมชนลูกครึ่งคริสตัง (โปรตุเกส-มลายู) ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และชุมชนลูกครึ่งอื่นๆอย่าง ฮอลันดา และอังกฤษส่วนมากอาศัยในรัฐมะละกา ส่วนลูกครึ่งเปอรานากัน หรือชาวจีนช่องแคบ (จีน-มลายู) ส่วนมากอาศัยอยู่ในรัฐมะละกา และมีชุมชนอยู่ในรัฐปีนัง

วัฒนธรรม
มีสภาพคล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเซีย ชึ่งเป็นหมู่เกาะอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้แพร่เข้ามาในแหลมมลายู ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 55% นับถือศาสนาพุทธ 25% นับถือศาสนาคริสต์ 13% นับถือศาสนาฮินดู 7% และลัทธิศาสนาพื้นเมือง 4% แต่การหันไปนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเป็นปัญหาอย่างมากเนื่องจากทางภาครัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลทางราชการให้ มาเลเซียบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษ คือ ได้รับเงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณะสุข การคลอดบุตร งานแต่งงานและงานศพตามนโยบาย "ภูมิบุตร.

ขอบขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก
http://pracob.blogspot.com/2009/05/malaysia.html - http://th.wikipedia.org

 

เชิญแนะนำการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ความประทับใจ
comment
ชื่อ หรือ E-mail
captcha
  reset

 

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าสนใจ
 
Lastest Story
HOT LINK
จองที่พัก ทัวร์
และตั๋วราคาถูก

Asean

 

moohin logo
Copyright © 2010 www.moohin.in.th. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form prior permission.
ทางทีมงานหมูหิน.คอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ การเผย แพร่ข้อมูล ภาพ เรื่อง และ วีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาติ
*** ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและแผนที่และภาพ ***
หมูหิน.คอม:เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ท่องเที่ยว ไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ไทย ท่องเที่ยว สถานที่ท่อง เที่ยว การท่อง เที่ยว